Badanie sprawozdań finansowych

Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z o.o.

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzane jest stosownie do wymagań określonych w ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), w krajowych standardach rewizji finansowej, w Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Zlecenia badań sprawozdań finansowych realizowane są przez zespół pod kierunkiem przy udziale doświadczonego biegłego rewidenta, a uzyskane w związku z wykonaniem badania informacje traktujemy jako poufne. Corocznie badamy jednostkowe sprawozdania finansowe kilkudziesięciu jednostek, w tym także skonsolidowane sprawozdania finansowe Grup Kapitałowych.

Rezultatem prac audytorskich jest przygotowanie dla badanego podmiotu:

– sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Na życzenie Klienta sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego przygotowujemy w języku obcym.

Dotychczas przeprowadzaliśmy badania sprawozdań finansowych takich jednostek jak:

– spółki, których akcje notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych,

– pozostałe jednostki, których akcje nie są dopuszczone do publicznego obrotu, w tym głównie z sektora przemysłowego, usługowego i handlowego,

– jednostki komunalne

– uczelnie wyższe

Oprócz badania sprawozdań finansowych świadczymy usługi w zakresie przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych.

Ponadto przeprowadzamy audyt działalności statutowej wyższych uczelni zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. Wynikiem świadczonej usługi jest sporządzenie sprawozdania z audytu.

Celem przeprowadzenia audytu działalności statutowej jest wydanie przez nas opinii w zakresie:

– wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem lub prowadzoną przez jednostkę działalnością naukową,

– realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji i umowie o dofinansowanie,

– poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych.

Ponadto przeprowadzamy audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych z programów pomocowych Unii Europejskiej.

Kontakt

Telefon:

603-660-246
607-596-390

biuro@kbr.pl

Adres

Kancelaria Biegłych Rewidentów
Spółka z o.o.

ul. B. Parczewskiego 24

40-582 Katowice

NIP 634-10-19-676

REGON 272710179

KRS 0000119390

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek:

8:00 - 16:00

Jak do nas trafić?